۰

شين نامه – ۶

۱.  زخمِ بهشت اگر خورده باشی، نوشداروی‌ات تنها شرنگی آتشين است!
شورِ حيات می‌خواهی؟ شانه زير بار بهشت خم مکن؛ شأنِ تو از شبهه‌ی بهشت برتر است!

۲.  شرح الشين
«مفروش به باغ ارم و نخوت شداد
يک شيشه می و نوش‌لبیّ و لبِ کِشتی»

۳.  پاد-شرحِ شين
نوشخندِ تو حاجت به لب و شيشه را در هم شکست!
سيبِ ما در سراشيبی افتاده است؛ دشتِ ما هم سيب ندارد!

|