تیر ۱۳۸۱

سخن بگو

هو العشق سخن بگو ای رازدانِ مستیِ صهبا سخن بگو ای پرده دارِ منزلِ عنقا سخن بگو خارِ خشونت است که در خاکِ ما دمید