Search
Close this search box.

شین نامه – ۱۳

۱. فاش می‌گویم:
کمرِ شین‌‌نامه شکسته شد،
به حرمتِ خاتونِ شب‌های روشنِ من!

۲. شرح الشین:
«دفترِ دانشِ ما جمله بشویید به می
که فلک دیدم و در قصدِ دلِ دانا بود»

۳. پاد-شرح شین:
شاد آن دلی که با نشاطِ دانش
شراب‌اش از شراب جدا نشود!

بایگانی