Search
Close this search box.

شین نامه – ۲

به چشمِ شاهدِ ما در شباهتِ تو و شب
همین شهاب بس است
– نشاطِ شب مشکن!

بایگانی