۰

شين نامه – ۴

شعارِ تشييع‌کنندگانِ تابوت شب این بود:
شناسنامه‌ی شب از شهود لبریز است؛
و شب،
شهيدِ خورشيد است.

|