آتش

حرفی از نامِ تو آمد بر زبان
دست‌هایم، دفترم آتش گرفت

بایگانی