شرح صدر

من این سوره‌ی انشراح را خیلی دوست دارم. هر وقت این سوره را می‌خوانم موهای بدنم راست می‌ایستد. مهرداد شوقی هم این را خیلی زیبا نوشته است:
حسابی دلربایی می‌کند این خطِ مهر.

بایگانی