Search
Close this search box.

سایه سلامت است!

دوستی از حال سایه پرسیده بود و گفته بود که شنیده است او بیمار است. همین الآن با آلما صحبت کردم و احوال سایه را پرسیدم. گفت حالش خوب است و الحمدلله هیچ کسالتی ندارد. آلما می‌گفت که لطفی هم همین خبر را شنیده بوده است و از آمریکا زنگ زده است که احوالِ سایه را بپرسد. سایه سالم است و تندرست. نگران نباشید:
تنش درست و دلش شاد باد و خاطرِ خوش
که دستِ داد دهش دادِ ناتوانی داد!

بایگانی