Search
Close this search box.

تاوانِ خطا به قولِ سایه:

تاوانِ خطا
به قولِ سایه:
در وفای تو طمع بستم و عمر از کف رفت
آن خطا را به حقیقت کم از این تاوان نیست
از امروز برید به آدرس سایت ملکوت.
این صفحه دیگر آپدیت نمی‌شود!

بایگانی