نمی‌فروشم! غم‌هایی که تو لهیبشون

نمی‌فروشم!
غم‌هایی که تو لهیبشون رو به جونم انداختی به هیچ قیمتی نمی‌فروشم، حتی اگه هزینه‌ی این لجبازی باختن نقد عمر باشه:
در وفایِ تو طمع بستم و عمر از کف رفت
آن خطا را به حقیقت کم از این تاوان نیست!
چون:
دردی است غیر مردن، کان را دوا نباشد
پس من چگونه گویم این درد را دوا کن!

بایگانی