Search
Close this search box.

بر چه خاکی ریخت خونِ روشن‌ات؟

یوسفِ من! پس چه شد پیراهن‌ات؟
بر چه خاکی ریخت خونِ روشن‌ات؟…
چشمه‌ای در کوه می‌جوشد من‌ام
کز درونِ سنگ بیرون می‌زنم…

بایگانی