بهانه

سودای تو را بهانه‌ای بس باشد
مدهوش تو را ترانه‌ای بس باشد
در کشتنِ ما چه می‌زنی تیغ جفا؟
ما را سر تازیانه‌ای بس باشد!

بایگانی