بانگ ارغنون

پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گویدم انا الیه راجعون

پ. ن. «چشمه»

بایگانی