خرداد ۱, ۱۳۸۷

بهانه

سودای تو را بهانه‌ای بس باشد مدهوش تو را ترانه‌ای بس باشد در کشتنِ ما چه می‌زنی تیغ جفا؟ ما را سر تازیانه‌ای بس باشد!

بانگ ارغنون

پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم انا الیه راجعون پ. ن. «چشمه»