۰

شعر!

قصه را برای‌اش گفتم. اولین پاسخ‌اش این بود:
«ای مگس عرصه‌ی سیمرغ نه جولان‌گه توست
عِرضِ خود می‌بری و زحمتِ‌ ما می‌داری!»
گفتم: «لابد در پاسخ می‌گویند به جز شعر خواندن کاری نمی‌دانی!» گفت: «همین که بدانی چه شعری را کجا بخوانی، هنری است که هر کسی نداند. پس آسوده باش. همین خود کاری است؛ کاری بزرگ که از هر بطالِ بی‌کاری ساخته نیست».

|