۲

شرح صدر

من اين سوره‌ی انشراح را خيلی دوست دارم. هر وقت اين سوره را می‌خوانم موهای بدنم راست می‌ايستد. مهرداد شوقی هم اين را خيلی زيبا نوشته است:
حسابی دلربايی می‌کند اين خطِ مهر.

  1. NicosK says:

    چه خوب ياداوري بود … خيلي وقت است كه قرآن نخوانده ام … باز هم ممنون . (چه خوب است كه هر وقت اينجا ميايم دست خالي بيرون نميروم 🙂

  2. Pardagan says:

    بسيار دوست دارم بدانم كه چه احساسي به تو دست مي دهد كه موهاي تنت مي ايستد .
    چون من هم بدون اختيار اين سوره را مي خواندم چه وقتي كه باور داشتم چه وقتي باور نداشتم و بالاخره آن را ديدم .
    پردگان

|