۱

آدم

خدايا! پس ما کی آدم* می‌شويم؟

* اين «آدم» را به هر معنايی که از آدم می‌شود تصور کرد با تمام بارهای رمزی، اسطوره‌ای، نمادين و تاريخی‌اش بخوانيد.

  1. خدا: نمی‌دونم! از «خودت» بپرس!
    … فانه فی الخبر: واعظ الله فی قلب کل امریءٍ مسلم. رساله قشیریه – باب التوبه.

|