۱

آدم

خدایا! پس ما کی آدم* می‌شویم؟

* این «آدم» را به هر معنایی که از آدم می‌شود تصور کرد با تمام بارهای رمزی، اسطوره‌ای، نمادین و تاریخی‌اش بخوانید.

  1. سوشیانت گفت:

    خدا: نمی‌دونم! از «خودت» بپرس!
    … فانه فی الخبر: واعظ الله فی قلب کل امریءٍ مسلم. رساله قشیریه – باب التوبه.

|