از بلر تا هيتلر

الآن که خبرش را از تلويزيون در اخبار بی‌بی‌سی شنيدم، داشتم شاخ در می‌آوردم. خبر را در بی‌بی‌سی انگليسی بخوانيد. بلر می‌خواهد طرحی بدهد برای نظارت و کنترل بر کودکانی که در آينده رفتار «ضد اجتماعی» خواهند داشت و اين کار را حتی از پيش از تولد کودک می‌خواهد آغاز کند. اگر خانواده‌ها دخالت دولت را در «تربيت» کردن بچه‌ی مثلاً دو سه ماهه‌شان نپذيرند، مزايای‌شان قطع خواهد شد و تنبيهاتی از اين قبيل. چيزی که من می‌بينم لغزش به سمت تفکر نازيسم است.
اين بخش ماجرا قابل فهم است که دولت بايد بتواند برای سلامت فيزيکی بچه به خانواده پشتيبانی بدهد و حتی حفظ سلامتی فيزيکی و پيشگيری از معلوليت‌ها و نارسايی‌های جسمی را پيش از تولد الزامی کند. اما فراتر رفتن از اين مرحله يعنی دخالت در ذهن. مشکلی که پيش می‌‌آيد اين است که چه کسی قرار است تشخيص دهد کدام رفتار ضد اجتماعی است و کدام نيست؟ معيارهای ارزشی کدام‌ها هستند؟ واقعاً حيرت‌آور است اگر عقلا شباهتِ اين انديشه‌ها را با رفتار هيتلر نبينند. هيتلر هم مدعی بود که نژاد ساميان از منظر علمی و پزشکی اختلال دارد و نابودی آن‌ها مرجح است. بلر شايد نخواهد دست به قتل فيزيکی بزند. اما اين رفتار يک معنای روشن دارد:‌ دخالت مستقيم دولت بر زندگی انسان‌ها و حضور پر رنگ حاکميت سياسی در زندگی خصوصی افراد و تحميل گزينه‌ها و سليقه‌های خاص دولت.
من واقعاً منطق اين سياست خودخواهانه را نمی‌فهمم. وقتی بلر نمی‌تواند ارزش‌های جامعه‌ی انگليسی را، ارزش‌های ارج‌مند انسانی را، به داخل خانواده‌ها ببرد، می‌خواهد برای تربيت کودکان از پيش از تولد، دخالت سياسی بکند! واقعاً نمی‌فهمم. شايد من دچار سوء تفاهم شده‌ام. آگاهان و عقلا نظری ندارند؟ دانشوران و علمای علم سياست چه می‌فهمند از سياست آقای بلر و تبعات و پيامدهای احتمالی اين سياست؟

Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “از بلر تا هيتلر”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *