آخرين هفته‌ی حيات حلقه‌ی ملکوت

از هفته‌ی آينده، حلقه‌ی ملکوت به طور کامل و مطلق تعطيل خواهد شد:
بر نتابد زحمت ما بيش از اين خاک درت
لطف‌ها کردی بتا تخفيف زحمت می‌کنم
پ.ن. خوب! سيزده سپری شد ديگر! ما باز دوباره می‌آييم!


Posted

in

by

Tags: