يادداشتی برای حلقه‌نشينان

ساکنان ارضِ‌ ملکوت را قطعاْ آگاهی هست که دو بار اين وادی گرفتار سقوط و انفجار شد. نخست بار البته آن قدر لرزه‌ها شديد نبود که اين بار. اين مرتبه تمام ارض ملکوت گويی ناگهان دود شد و به هوا رفت. دليلش را عجالتا رها کنيد. باری مهم‌ترين وصيت قبله‌ی عالم به تمامی ساکنان بارگاه اين است که همواره پيش از منتقل کردن مطلب به وبلاگتان نسخه‌ی ذخيرتی از آن در جايی داشته باشيد که در صورت هر گونه مشکلی بتوان آن را بازيافت. قبله‌ی عالم در حول و ولای سفر پاک از ياد برده بود که نسخه‌ای از مطالب سايت برای بايگانی فراهم کند و اينجا هم که گرفتار آن مشکل شديم. به هر تقدير اين نکته را هرگز از ياد مبريد. مطلبتان را قبلاْ در فايلی با ذکر تاريخ و ساعت اتمامش ثبت کنيد و سپس منتقل به وبلاگش نماييد. سلطان را هم از باب کاری‌ که از دستش خارج است خجالت مدهيد!
عزت سکانِ درگاه مزيد!


Posted

in

by

Tags: