آيا چه خطا رفت؟

بالاخره کتابی را که قرار است نقد کنم انتخاب کردم. خيلی دودل بودم که چه کتابی را بايد انتخاب کنم. درباره‌ی اين يکی هم چندان دلِ خوشی ندارم. يعنی اصلاًً با ذائقه‌ی من سازگار نيست. بايد يک بارِ ديگر مطلبِ سعيد حنايی را درباره‌ی آن «مقاله»‌ی لوييس بخوانم. استادم که از آن راضی است. به هر تقدير، شتابناک دارم تکليفی را انجام می‌دهم. به گمانِ من کارِ دقيق‌تر و بهتری را می‌توانستم انجام بدهم که فعلاً مجالی برای آن نيست.
امروز سرِ کلاس بحث داغی ميان ما در گرفت بر سر ماجرای يازده سپتامبر و بی‌توجهی جهان غرب به تکثر و تنوع عالمِ اسلام و ايضاً جهل تاريخی مسلمين نسبت به غربيان. جهالت دو سويه هميشه باعث عميق‌تر شدنِ شکاف‌ها می‌شود. جالب اينجا بود که امروز محور بحث را ما مسلمان‌ها می‌گردانديم و غربی‌ها و خصوصاً آمريکايی‌ها مات و مبهوت مانده بودند. برای اولين بار در عمرشان چيزهايی از عالم اسلام می‌شنيدند که در کشورِ خودشان تنها در خواب می‌توانستند شاهدش باشند!


Posted

in

by

Tags: