انگشتری زنهار

از لعلِ تو گر يابم انگشتری زنهار
صد ملک سليمانم در زير نگين باشد
هر کو نکند فهمی زين کلکِ خيال‌انگيز
نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد
اين آواز بيات ترک شجريان برای من هزاران خاطره و رؤيا دارد. ترانه‌ی نوبهار به سببی چندان دوام نياورد ولی لينکش موجود است. اگر خواستيد گوشش بدهيد.
اما:
وقت است که بنشينی و گيسو بگشايی
تا با تو بگويم غم شب‌های جدايی
کارِ دلِ ما بين که گره در گره افتاد
گيسو بگشای و بنشين، کارگشا باش
برای اهل اشارت!


Posted

in

by

Tags: