بی‌حجابی و خشونت

سعید حنایی مطلبی را از جایی نقل کرده است و سپس فیلسوفانه به تحلیلِ آن نشسته است:
خشونت و بی‌حجابی
جالب است، بخوانیدش.

بایگانی