Search
Close this search box.

کنسرت گروه عارف

بعد از این همه سال انتظار، مشکاتیان را در هیأت سرپرست گروه عارف دیدن شکوهی دارد. نمی‌دانم کنسرت چگونه گذشته است. اما طبعاً با آن همه وسواسی که مشکاتیان دارد و گروه بزرگی که آن همه استعداد را یک‌جا جمع کرده است، نباید توقع چیزی کمتر از برنامه‌ی بی‌نظیر و پرشکوه داشت. اگر کسی در کنسرت حاضر بوده است، دوست دارم روایت خود را از برنامه در این‌جا بنویسد تا ما که دور از دیاریم از احوال مطربان بی‌خبر نمانیم. مدتی پیش که با او سخن می‌گفتم، وعده می‌داد که شاید در تابستان مجالی داشته باشند تا برای برنامه‌ای به اروپا بیایند. مشتاق‌ترم که مشکاتیان را بسیار زودتر از این ببینم.


کنسرت گروه عارف - عکس از محمد خیرخواه خبرگزاری فارس

کنسرت گروه عارف - عکس از محمد خیرخواه

بایگانی