Search
Close this search box.

جادوشکن

دیگر این داس خموشی‌تان زنگار گرفت
به عبث هر چه درو کردید آواز مرا
باز هم
سبزتر از پیش
می‌بالد آوازم.

هر چه در جعبه‌ی جادو دارید،
به در آرید که من
باطل السحر شما را همگی می‌دانم:
سخنم،‌ باطل‌ السحر شماست!

شفیعی کدکنی – ۱۳۵۱

بایگانی