Search
Close this search box.

ناله‌ی عشق است و آتش می‌زند

بشکنیم این شیشه تا مستی کنیم. صدا، صدای کویتی‌پور است،‌ اما شعر را خوب گوش کنید. بسیار زیباست به نظر من این چنگ دل.

بایگانی