Search
Close this search box.

انتقال طربستان

در روزهای آتی، در نظر دارم قسمتی از فایل‌های طربستان را به جای دیگری منتقل کنم تا فضای بیشتری روی سایت فراهم شود. در نتیجه اگر در هفته‌ی پیش رو دیدید قسمتی از لینک‌هایی که در صفحات خودتان دارید کار نمی‌کند،‌ حتماً به اصل آدرس در همین صفحه مراجعه کنید. تنها ممکن است چند روز اینها غیر فعال باشند.

بایگانی