Search
Close this search box.

غیبت‌نامه‌ی کرمانیه

دو سه روزی است که ملکوت از عرصه‌ی روزآمد شدن به دور افتاده است. تنها به اختصار همین نکته را می‌گویم که دلیل غیبت ما قطع شدن تلفن خانه به دلیلی نامعلوم است! باری به محض این‌که به تهران برسیم، نظام صفحه به حال نخستین بازخواهد گشت و هم ملکوت و هم ساغر به روز خواهد شد. اگر این دو سه روز تهی‌دست از این خانه باز گشته‌اید، خطا از جانب ما نیست. باز می‌آییم!

بایگانی