Search
Close this search box.

هنوز در سفرم

ولیعهد بارگاه و ظهیر جانِ نازنینمان آگاه باشند که قبله‌ی عالم هنوز در سفر هستند. اینکه می‌بینید چیزی ننوشته‌ایم از کم التفاتی نیست. از فرط مشغله‌ی بسیار است. ولیعهد ما باز دلتنگ شده است. خاطر مقدس همایونی به یاد همه شما هست. اتفاقاً چند روز پیش در معیت سلطان بانو به یاد ظهیر جان افتادیم که گویی چند روزی از صدر اعظم بارگاه دور افتاده بودند و دلشان از غصه دو نیم شده بود. دیروز با تیلفیون تماس گرفتیم احوالی بپرسیم از ظهیرِ درگاه، میسر نشد سخنی دراز بگوییم. عجالتاً باز برویم که دیر شده است و هزار و یک کار داریم.
قبله‌ی عالم، کماکان در سفر!

بایگانی