Search
Close this search box.

عرش و کرسیِ ملکوتی!

پیشتر از این قبله‌ی عالم را تنها عرشی بود زمینی! یعنی آسمانِ ملکوت که سایه‌اش همیشه بر سرِ زمینش هست و اتفاقاً آسمانش عین زمین است بر قوت خویش بر جا بود. تا امروز قبله‌ی عالم وقتی که پشتِ چرخ ملکوت می‌نشست یا ناچار بود روی صندلی معمولی بنشیند یا روی مبل! امروز اراده‌ی مبارک همایونی بر این تعلق گرفت که یک کرسیِ مخصوصِ سلطنتی، از آن نوع که به کارِ جلوس پشتِ فلکِ ملکوت بیاید و ذاتِ مقدس خاقان امکانِ اقسامِ جولان‌ها را در حین تدبیر امور ملکوت داشته باشد، تدارک ببینیم. امروز سری به اُلد استریت زدیم و یک عدد کرسیِ ناب از آن قسم که سلطان را به کار آید ابتیاع نمودیم و عجب طرفه چیزی است این کرسی. قبله‌ی عالم امروز جهان و ما فیها را جور دیگری می‌بیند! کرسیِ خوب هم چیزی است!

بایگانی