با کدام باد؟

هوا بد است
تو با کدام باد می‌روی؟

بایگانی