اینها بی تو؟

نکهتِ گل را چه کنم ای صنم
بویی از آن پیرهنم آرزوست

بایگانی