Search
Close this search box.

فرصتِ عشق ورزیدن

تکرار همه‌ی سخنانِ پیشینم، از زبان گابریل گارسیا مارکز:
«اگر تکه‌ای زندگی می‌داشتم نمی‌گذاشتم حتی یک روز بگذرد، بی آنکه به مردمی که دوستشان دارم بگویم که دوستشان دارم، چنان که همه مردان و زنان باورم کنند.»
این را وحید در دریاروندگان آورده است.

بایگانی