Search
Close this search box.

اشک‌ها و لبخندها

خاتمی را با همین دو واژه می‌توان فهمید: لبخندها و اشک‌ها. لبخندهای پیروزمنشانه و دلبرانه و اشک‌های موقعِ انتخاباتِ دوم. راستی کارگردان فیلم اشک‌ها و لبخندها که بود؟ اینگمار برگمان؟ باید خاتمی این فیلم را اگر ندیده است حتماً ببینید. اگر هم دیده است، دوباره ببیند.

بایگانی