بیدادگری آمد

رفتی و غم آمد به سر جای تو ای داد
بیدادگری آمد و فریاد رسی رفت

بایگانی