Search
Close this search box.

روزِ همایون

فرخنده روزی است امروز. اگر چه من امروز هشت صبح امتحان دارم و خیر سرم باید مثلاً درس می‌خواندم. از آن جایی که عادت معهودِ من است، همه کارها برای لحظه‌ی آخر می‌ماند. از این هم که بگذریم برای امتحانات مضحک و ساده کسی درس نمی‌خواند که. به هر حال، اگر چه امروز روزِ همایونی است ما را و همگنان را، باری حوالی سحر باید نگاهکی به این اوراق امتحان بکنیم که شرمنده‌ی سوادِ خود نشویم!

بایگانی