Search
Close this search box.

هوای شاعرانه بعد از چند

هوای شاعرانه
بعد از چند روز هوای گرم و دم‌گرفته، آسمون ابری شده و نم‌نم داره بارون میاد. هوای مطلوب من توی لندن اینه. آدم شاعریش گل می‌کنه. قشنگی‌اش اینه که با وجود اینکه بارون میاد صرف نداره آدم چتر دستش بگیره. وقتی از دم در می‌خواستم برم بیرون بهم گفتن بارون میاد. برگشتم چترمو برداشتم ولی بعد دیدم جفاس که این هوا و این بارونو اینجوری تلف کنم!

بایگانی