شاعر کنار! بر وزن دریاکنار،

شاعر کنار!
بر وزن دریاکنار، از سلیمان ممنون که اینو فرستاده. برین یه سری بزنین برای مجموعه‌ای از اشعار محشر انگلیسی:
Poet’s Corner
یاد فیلم «انجمن شاعران مرده» افتادم که این شعر همه‌اش سر زبون بچه‌ها بود. این شعر مال والت ویتمنه.

بایگانی