Search
Close this search box.

شاعر کنار! بر وزن دریاکنار،

شاعر کنار!
بر وزن دریاکنار، از سلیمان ممنون که اینو فرستاده. برین یه سری بزنین برای مجموعه‌ای از اشعار محشر انگلیسی:
Poet’s Corner
یاد فیلم «انجمن شاعران مرده» افتادم که این شعر همه‌اش سر زبون بچه‌ها بود. این شعر مال والت ویتمنه.

بایگانی