چه کسم من؟ چه کسم

چه کسم من؟
چه کسم من؟ چه کسم من؟ که بسی وسوسه‌مندم!

بایگانی