Search
Close this search box.

باز هم طربستان

یک بار دیگر نوشته بودم که فضای طربستان را تغییر داده‌ام تا محدودیت فضا نداشته باشم و بتوانم با فراغ بال و خاطر آسوده هم به تفنن موسیقی‌ام بپردازم و هم به وبلاگ‌نویسی. یادم رفته بود بگویم چندین قطعه‌ی تازه هم به طربستان افزوده شده است و مرتب این اتفاق می‌افتد. اگر کسی از خوانندگان چیز تازه یا دندان‌گیری سراغ دارد که به کار این‌جا می‌خورد و می‌تواند گوش و هوش و دل و جان دل‌سپردگان موسیقی ایرانی را بنوازد، این را از شنوندگانی که دسترسی مستقیم به این‌ها ندارند دریغ نکند. قطعات طربستان را هم حتماً خودتان گوش خواهید داد. همین دیگر. اشکالی هم اگر جایی بود، یادآوری کنید تا اصلاح کنم.

بایگانی