Search
Close this search box.

توضیح واضحات!

از دوستان عزیزی که برای دو مطلب قبل کامنت گذاشته‌اند ممنون‌ام. سر فرصت به آن‌ها که پاسخ نداده‌ام، در مطلبی جداگانه یا در ذیل نظر مربوط، نکاتی را خواهم نوشت.

بایگانی