Search
Close this search box.

خداحافظی طربستان

در آینده‌ای بسیار نزدیک، طربستان ملکوت تعطیل خواهد شد. کسانی در طربستان ملکوت تا به حال تفرجی کرده‌اند، قطعاً با خبر هستند که مدت‌هاست تعداد بسیار زیادی از فایل‌های طربستان به خاطر کمبود فضای ملکوت (و صد البته کمبود بیشتر بودجه!) به جای دیگر منتقل شده بودند. متأسفانه سایتی که میزبان این فایل‌ها بود عذر ما را خواسته است و ناچارم تمامی فایل‌ها را از سایت‌ آن‌ها بردارم. ناچار، هر از چند گاهی، به اقتضای حال، شاید قطعه‌ای را در همین جا گذاشتم، اما تا زمانی که چاره‌ی دیگری برای آن نیابم، طربستان بی طربستان! چنان‌که بارها نوشته‌ام ملکوت امکانات فنی بسیار کمی دارد و امکانات مالی‌اش بسیار کمتر از آن. سیستم پشتیبانی مالی کارآمدی هم تا به حال وجود نداشته است که به دوام آن کمک کند. در نتیجه، اگر کسی از دوستان، جایی فضایی خالی دارد که می‌تواند میزبان این فایل‌ها باشد، ممنون می‌شوم خبرش را به من بدهد. مجموع این فایل‌ها شاید حجم‌شان تا به امروز به حداکثر ۵۰۰ مگابایت رسیده است و طبیعی است که نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را در یک سایت فسقلی مثل ملکوت نگاه داشت. شرمنده‌ی همه‌ی دوستانی که تا به حال به طربستان ملکوت لطف داشته‌اند. امیدوارم بتوانم روزی این فایل‌ها را مستقل در جایی داشته باشم که خودم بتوانم آن‌ها را کنترل کنم و نگرانی میزبان به خاطر کمبود فضا یا سیاست‌های‌اش وجود نداشته باشد.

بایگانی