هوس

هوسی است در سر من، که سرِ بشر ندارم…

بایگانی