Search
Close this search box.

بر می‌گردم؛ عجله نکنید!

محض اطلاع آن عده از دوستانی که می‌آیند این‌جا، کمی گیج می‌شوند و چیزهای بعضاً شطح‌آمیز می‌خوانند، عرض می‌کنم که:
به زودی بر می‌گردم بین خودتان! هر عروجی، هبوطی هم دارد. دارم تمرین می‌کنم، مثل چتربازها،‌ که موقع فرود آمدن خودم را به کشتن ندهم! سعی می‌کنم فرودِ آرامی داشته باشم. شما هم آسوده‌خاطر باشید! همه چیز خوب است. دوباره اگر دیوانه شدم، حتماً می‌فهمید!
بایگانی