Search
Close this search box.

نظر کردن به درویشان . . .

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست
سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

همین دیگر. توضیح نمی‌خواهد.

بایگانی