Search
Close this search box.

لقمه‌های راز

چه هدیتی نیکوتر برای در رسیدن ماه راز و معنا، بهتر از دعا و مناجاتی که پرده‌های معنوی را می‌گشاید؟ این نخستین ارمغان معنا را برای صفحه‌ی رمضانیه و برای همراهی لحظات باطنی‌تان در این ورقِ نو آوردم. باشد که بیاموزیم در این روزها طفل جان از شیر شیطان باز کنیم. شیر شیطان هم از راه حلق می‌رسد، هم از راهِ چشم و هم از راه گوش. و همین اشاره اهل معنا را کفایت که بدانند در این روزها چگونه از «شیر شیطان» پرهیز کنند! این یک ماه را در صیام از آن شیر شیطان بیازمایید تا ببینید روح‌تان چه اندازه تازه و مُطرّا می‌ماند! این‌ها البته محتاج نگاه بصیری هم هست که شیطان‌شناس باشد! «ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلاً».

بایگانی