۱

حاصل عمر

بدون شرح اضافی

  1. امير گفت:

    چه موسیقی یکنواخت و خسته کننده ای
    *********************
    خوب گوش نده اخوی. زور که نیست!

|