۱

سلطه

مسلط بودن بر آدم‌ها کار زیاد سختی نیست. گرگ و شیر و حیوانات درنده هم می‌توانند بر آدمی مسلط شوند و او را عاجز کنند. آدمی را به خرد و دانش مقهور کردن هنر است. به زور بر آدمیان مسلط شدن، از هر درنده‌خویی بر می‌آید. به نیرنگ و نیش و طعنه حریفان را از میدان به در کردن هنری نیست بل عین بی‌هنری است. رمز سروری در دانش است و دانایی. نکته‌ی جالب‌تر آن‌که حتی حیوانات درنده هم می‌توانند برای صاحبانِ خرد و دانش مسلط شوند. اما سلطه‌ی به قهر کجا و برتری دانش کجا؟
درختِ تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ نیلوفری را
  1. علي گفت:

    موافقم من هم چیزکی با این مضمون نوشته ام اما نه با این غنا و غلظت!

|