۱

بانگ ارغنون

پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گویدم انا الیه راجعون

پ. ن. «چشمه»

  1. سوشیانت گفت:

    درست می‌شه اما چنان پدری از آدم در می‌آید [در می‌آورند]که نگو!

|