۲

نظر کردن به درویشان . . .

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست
سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

همین دیگر. توضیح نمی‌خواهد.

  1. یک محمد گفت:

    be joone khodam nafahmidam
    akhe saat 2 nesme shabe
    bitaghsiram man

  2. هادي گفت:

    نظر کردن به بی‌اسمان، نمی‌کاهد ز اسم ِ تو/علی با آن‌همه‌حشمت، به طفلی، صد نظر می‌کرد

|